Právne informácie

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov (ďalej len „Zásady“) sa vzťahujú na všetky informácie, ktoré spoločnosť AGROTRADE LLC, TIN 5262097334 (ďalej len „Správa stránok“) môže o užívateľovi získať, keď používa túto stránku https: // potatosystem.ru/ (ďalej len „stránka“), služby, služby, programy a produkty stránky (ďalej len „služby“). Súhlas používateľa s poskytnutím osobných údajov, ktoré poskytol v súlade s týmito Pravidlami ako súčasť používania jednej zo Služieb, sa vzťahuje na všetky Služby Stránky.

Používanie Služieb stránky znamená bezpodmienečný súhlas používateľa s touto Politikou a podmienkami pre spracúvanie jeho osobných údajov v nej uvedených; v prípade nesúladu s týmito podmienkami by mal užívateľ upustiť od používania Služieb webu.

1. Osobné informácie používateľov, ktoré Správa lokality prijíma a spracúva.

1.1. V rámci tejto politiky „osobné informácie o používateľovi“ znamenajú:

1.1.1. Osobné informácie, ktoré užívateľ poskytuje sám o sebe pri prenose akýchkoľvek údajov o sebe v procese využívania služieb lokality, vrátane, ale nielen, nasledujúcich osobných údajov užívateľa:

  • priezvisko, meno, mecenáš;
  • kontaktné informácie (e-mailová adresa, telefónne číslo kontaktu);

1.1.2. Dáta, ktoré sa automaticky prenášajú do Služieb stránok v priebehu ich používania pomocou softvéru nainštalovaného v zariadení používateľa vrátane IP adresy, informácií zo súboru cookie, informácií o prehliadači používateľa (alebo inom programe, ktorý pristupuje k službám), času prístup, adresa požadovanej stránky.

1.1.3. Ďalšie informácie o užívateľovi, ktorého zber a / alebo poskytovanie sú potrebné na využívanie Služieb.

1.2. Tieto pravidlá sa vzťahujú iba na Služby stránok. Správa stránok nekontroluje a nezodpovedá za stránky tretích strán, na ktoré môže používateľ kliknúť na odkazy dostupné na tejto stránke. Na týchto stránkach môže užívateľ zhromažďovať alebo požadovať ďalšie osobné informácie a môžu sa vykonať ďalšie akcie.

1.3. Správa stránok neoveruje presnosť osobných údajov poskytnutých používateľmi a nemonitoruje ich zákonnú spôsobilosť. Správa stránok však predpokladá, že používateľ poskytuje spoľahlivé a dostatočné osobné informácie o problémoch navrhnutých v registračnom formulári a tieto informácie aktualizuje.

Účely zhromažďovania a spracovania osobných údajov používateľov.

2.1. Správa stránok zhromažďuje a ukladá iba tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb používateľovi.

2.2. Osobné údaje používateľa môžu byť použité na tieto účely:

2.2.1. Identifikácia strany v rámci používania Služieb stránky;

2.2.2. Poskytovanie personalizovaných služieb používateľovi;

2.2.3. Informovanie používateľa o záležitosti, ktorá ho zaujíma;

2.2.4. Kontakt s používateľom, ak je to potrebné, vrátane zasielania oznámení, žiadostí a informácií týkajúcich sa používania Služieb, poskytovania služieb, ako aj spracovania žiadostí a aplikácií od používateľa;

2.2.5. Zlepšenie kvality služieb, jednoduchosť použitia, vývoj nových služieb;

2.2.6. Vykonávanie štatistických a iných štúdií na základe anonymizovaných údajov.

2.2.7. Poskytovanie informácií o ďalších ponukách stránky a jej partnerov.

3. Podmienky spracovania osobných údajov používateľa a ich prenos tretím stranám.

3.1. Správa stránok ukladá osobné informácie používateľov v súlade s vnútornými predpismi konkrétnych služieb.

3.2. Pokiaľ ide o osobné údaje používateľa, zachováva sa jeho dôvernosť, s výnimkou prípadov, keď používateľ dobrovoľne poskytne informácie o sebe, aby mohol mať všeobecný prístup ku všetkým používateľom tejto stránky.

3.3. Správa stránok má právo preniesť osobné údaje používateľa tretím stranám v nasledujúcich prípadoch:

3.3.1. Užívateľ s takýmito činnosťami výslovne súhlasil;

3.3.2. Prevod je potrebný ako súčasť používania konkrétnej Služby používateľom alebo na poskytovanie služieb používateľovi. Pri používaní určitých Služieb užívateľ súhlasí s tým, že určitá časť jeho osobných údajov bude verejne dostupná.

3.3.3. Prevod zabezpečujú ruské alebo iné štátne orgány v rámci konania ustanoveného zákonom;

3.3.4. Takýto prevod sa uskutoční ako súčasť predaja alebo iného prevodu práv na stránku (úplne alebo čiastočne) a všetky povinnosti týkajúce sa dodržiavania podmienok tejto politiky, pokiaľ ide o osobné informácie, ktoré získa, sa prevádzajú na nadobúdateľa;

3.4. Pri spracúvaní osobných údajov používateľov sa správa stránky riadi federálnym zákonom „O osobných údajoch“ z 27.07.2006. júla 152 N XNUMX-FZ, ktorý je v čase žiadosti platný.

3.5. Spracovanie vyššie uvedených osobných údajov sa uskutoční zmiešaným spracovaním osobných údajov (zber, systematizácia, akumulácia, uchovávanie, objasnenie (aktualizácia, zmena), použitie, depersonalizácia, blokovanie, zničenie osobných údajov).
Spracovanie osobných údajov sa môže vykonávať automatizačnými nástrojmi aj bez ich použitia (na papieri).

4. Zmena osobných údajov používateľom.

4.1. Užívateľ môže kedykoľvek zmeniť (aktualizovať, doplniť) osobné informácie, ktoré poskytol, alebo ich časť.

4.2. Používateľ môže tiež odvolať osobné údaje, ktoré poskytol, na základe písomnej žiadosti adresovanej Správe stránok.

5. Opatrenia použité na ochranu osobných údajov používateľov.

5.1. Správa stránok prijíma všetky potrebné opatrenia na ochranu osobných údajov poskytnutých používateľmi.

5.2. Prístup k osobným údajom je k dispozícii iba oprávneným zamestnancom Správy stránok, oprávneným zamestnancom spoločností tretích strán (napr. Poskytovateľom služieb) alebo obchodným partnerom.

5.3. Všetci zamestnanci Správy stránok, ktorí majú prístup k osobným údajom, sa musia riadiť politikou zabezpečenia dôvernosti a ochrany osobných údajov. V záujme zabezpečenia dôvernosti informácií a ochrany osobných údajov správa stránok podporuje prijatie všetkých opatrení potrebných na zabránenie neoprávnenému prístupu.

5.4. Zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov sa dosahuje aj týmito opatreniami:

  • vývoj a schvaľovanie miestnych predpisov upravujúcich spracovanie osobných údajov;
  • vykonávanie technických opatrení, ktoré znižujú pravdepodobnosť, že dôjde k ohrozeniu bezpečnosti osobných údajov;
  • vykonávanie pravidelných kontrol stavu bezpečnosti informačných systémov.

6. Zmena zásad ochrany osobných údajov. Rozhodné právo.

6.1. Správa stránok má právo vykonať zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Nová verzia Politiky nadobúda účinnosť od okamihu jej zverejnenia na Stránke, pokiaľ nová verzia Politiky neustanovuje inak.

6.2. Na túto politiku a vzťah medzi používateľom a správou stránok, ktoré vzniknú v súvislosti s uplatňovaním politiky na spracovanie osobných údajov, sa vzťahujú platné právne predpisy Ruskej federácie.

7. Spätná väzba. Otázky a návrhy.

Všetky návrhy alebo otázky týkajúce sa tejto politiky by mali byť nahlásené administrácii stránok písomne.